مرکز تصویربرداری پزشکی آذرآبادگان** با هدف ارایه خدمات تصویربرداری پزشکی با ارتفاع مستمر علمی ، تکنیکی، تجهیزاتی و فضاهای موجود و با بهبود خدمات ارایه شده نقشی هرچند کوچک در جهت افزایش کیفیت روند غربالگری، تشخیص و پایش درمان بیماری ها و در نتیجه ارتقاء سطح سلامت درکشورفعالیت می کند.